Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

itsaccurate
20:56
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaLazhward Lazhward
itsaccurate
20:52
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaLazhward Lazhward
itsaccurate
18:17
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viadupablada dupablada

March 18 2017

itsaccurate
14:11
6196 7bf3
Reposted frommhorrighan mhorrighan vialefu lefu
itsaccurate
14:00

March 16 2017

itsaccurate
21:07
3111 5e65 500
Reposted fromYSoSerious YSoSerious viaschaaf schaaf

March 11 2017

itsaccurate
11:12
6973 5e6a
Reposted fromsfm sfm via919 919
itsaccurate
11:11


that's my university
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialottee lottee
itsaccurate
10:46
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viaTullfrog Tullfrog

March 08 2017

19:09
8873 edce
Reposted fromerial erial vialexi lexi
itsaccurate
19:05
3855 26ea
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaRekrut-K Rekrut-K
itsaccurate
19:01
itsaccurate
18:53
9813 f7de
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaExfeletes Exfeletes
itsaccurate
18:53
4734 3b2e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaExfeletes Exfeletes

March 04 2017

itsaccurate
13:40
6928 973f
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viastraycat straycat
itsaccurate
13:26
6926 87b9

March 03 2017

16:01
9541 d836

9afternoon:

sixpenceee:

An extremely creative envelope. The card reads: Feeling old yet?Birthdays are good for you. My data shows that the people who have the most birthdays live the longest! I hope you have a wonderful day that is “glitch” free! Happy birthday Joe!

I NEED TO DO THIS

Reposted fromnasolorzano nasolorzano vianoisetales noisetales
itsaccurate
13:58
5263 65f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaCarridwen Carridwen

March 02 2017

itsaccurate
17:17
Kiedyś przyjdzie taki dzień, że będę miała wszystkie książki świata – całe półki pełne książek. Zamieszkam na wieży z książek. Cały dzień będę tylko czytać i jeść brzoskwinie. A jeżeli w okolicy pojawi się piękny książę w lśniącej zbroi na białym rumaku i zacznie mnie błagać, żebym spuściła włosy, to będę go ostrzeliwać pestkami brzoskwiń, dopóki nie ucieknie.
— Jacqueline Kelly "Ewolucja według Calpurnii Tate"
Reposted byKrowiPlacek KrowiPlacek
13:01

Writing the dramatic death scene

1lostone:

maxkirin:

In your head:

image

In paper:

image

this made me laugh so hard because it’s so accurate.

Reposted frombwana bwana vialejibet lejibet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl